Nội dung

1.1 Khái quát chung

Kế toán trên máy vi tính

Ưu điểm khi sử dụng phần mềm kế toán

Quy trình chung ứng dụng phần mềm kế toán


1.2 Các việc cần chuẩn bị khi bắt đầu sử dụng phần mềm


1.3 Quy trình thực hiện trên phần mềm kế toán VietSun BA

Các phần hành trên VietSun BA

Sơ đồ liên kết phần hành trên VietSun BA

Quy trình thực hiện trên VietSun BA
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation