Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.2. Phân hệ Tiền vốn >

3.2.4. Chi tiền ngân hàng

 

  

 

Cập nhật các thông tin phù hợp trên form nhập liệu tương tự như phần hành Chi tiền mặt