Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.4. Phân hệ bán hàng >

3.4.1. Hóa đơn bán hàng

 

  

 

Chọn Bán hàng Hóa đơn bán hàng

Chọn  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + N>, khi đó trên form nhập liệu xuất hiện dòng thông báo “Bạn đang thêm mới ”

Cập nhật các thông tin phù hợp trên form nhập liệu_ bao gồm:

 

Hóa đơn bán hàng

Ngày chứng từ

Ngày lập phiếu xuất  kho, hoá đơn GTGT

Số chứng từ

Số phiếu xuất - chương trình tự động đề xuất

Số hoá đơn

Số hoá đơn bán hàng

Đơn vị tiền tệ

Đơn vị tiền tệ giao dịch

Hạn thanh toán

Thời hạn thanh toán

Hình thức thanh toán

TM/CK

Khách hàng

Tên người mua hàng

Họ tên

Họ tên người mua hàng

Đơn vị

Đơn vị công tác của người mua hàng

Địa chỉ

Địa chỉ đơn vị công tác của người mua hàng

MST

Mã số thuế của đơn vị công tác của người mua hàng

PP Thuế

Giá trị hàng bán đã có thuế, chưa thuế hay không thuế

Lý do

diễn giải lý do bán hàng

Lựa chọn chi tiết mặt hàng xuất bán

TK

Tên tài khoản thành phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu, CCDC

Nội dung

Tên mặt hàng xuất bán

Số lượng

Số lượng xuất bán (chương trình tự động hiện số tồn)

Giá bán

Giá bán

Thành tiền

Số lượng * Giá bán

Tỷ lệ thuế

Tỷ lệ % thuế

Tiền thuế

Tỷ lệ thuế * (Thành tiền – Tiền chiết khấu)

Tỷ lệ chiết khấu

Tỷ lệ % chiết khấu

Tiền chiết khâu

Tỷ lệ chiết khấu * Thành tiền

 

Bấm chọn thẻ Chi phí (F7) để hạch toán các khoản chi phí bán hàng (nếu có)

Nhấn vào biểu tượng  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + S> → hóa đơn bán hàng  được lưu

Nhấn vào biểu tượng  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + P> để in hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho

 

Sửa Phiếu xuất

Sau khi nhập xong phiếu xuất, bạn phát hiện một thông tin nào đó trên chứng từ bị sai. Bạn bấm chọn tổ hợp phím <Ctrl + E>  bạn cập nhật lại thông tin cho đúng bấm tổ hợp phím <Ctrl + S> để lưu chứng từ vừa sửa.