Navigation: CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP HỆ THỐNG > 2.1. Quản trị hệ thống >

2.1.1. Phân quyền sử dụng

 

  

 

- Nhóm người sử dụng

Chức năng này giúp người quản trị hệ thống đăng ký danh sách nhân viên được sử dụng một số chức năng trong hệ thống phần mềm VietSun BA. Một nhân viên sử dụng phần mềm phải được đăng ký một tài khoản sử dụng bao gồm tên và mật khẩu. Người quản trị hệ thống sẽ dùng chức năng này để thêm một người dùng hệ thống mới, sửa hay xoá một người dùng đang tồn tại.

- Nhóm quyền sử dụng

Thông qua việc đăng ký nhóm người sử dụng, VietSun BA giúp phân quyền cho nhiều người dùng đã đăng ký trong một nhóm có thể thực hiện những việc tương tự nhau.

Chức năng này cho phép thêm nhóm sử dụng trong chương trình cũng như xoá nhóm sử dụng trong chương trình.

Chọn đường dẫn Hệ thống > Quản trị hệ thống > Phân quyền sử dụng

Tạo thêm nhóm quản lý

Khi mới cài đặt phần mềm, chương trình luôn mặc định sẵn một số nhóm quản lý là “Quản trị phần mềm”, “Kế toán”, “Vật tư”, “Kinh doanh”. Tại đây, bạn có thể khai báo danh sách các đối tượng được sử dụng phần mềm.

Trường hợp bạn muốn khai báo thêm các nhóm quản lý khác nữa để phục vụ yêu cầu quản lý →

bấm chọn “Nhóm quyền sử dụng” → bấm <Thêm mới> hoặc <Ctrl + N> → nhập mã nhóm và tên nhóm

Nhóm quyền

Bấm vào nút   để khai báo các nhóm quyền

 

Tên chức năng

Ý nghĩa

Xem

Được phép xem dữ liệu

Thêm

Được phép cập nhật chứng từ kế toán

Sửa

Được phép sửa chứng từ kế toán

Xoá

Được phép xoá chứng từ kế toán

In

Được phép In số liệu kế toán

Export

Được phép xuất khẩu số liệu kế toán ra các định dạng *.doc, *xls hoặc *.pdf