Navigation: CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP HỆ THỐNG > 2.1. Quản trị hệ thống >

2.1.3. Sao lưu dữ liệu

 

  

 

Chỉ định file sao lưu dữ liệu dự phòng