Navigation: CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP HỆ THỐNG > 2.1. Quản trị hệ thống > 2.1.2. Tiện ích tùy chọn >

2.1.2.2. Quản lý hệ thống

 

  

 

üThời gian

Chọn niên độ làm việc

Chọn ngày nhập số dư

Chọn khoảng thời gian “Từ ngày ---- Đến ngày” cần khoá sổ hoặc mở sổ

Chứng từ

Số chứng từ

Số hóa đơn

Quyển số

Số chứng từ/Quyển số