Navigation: CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP HỆ THỐNG > 2.2. Xây dựng hệ thống >

2.2.1. Xây dựng tài khoản nhà nước

 

  

 

Thiết lập hệ thống tài khoản kế toán của chương trình chính là việc tổ chức hệ thống sổ kế toán cho những tài khoản được sử dụng tại DOANH NGHIỆP. Đây là phần quan trọng nhất của chương trình, nó quyết định tính hiệu quả của việc sử dụng phần mềm để phục vụ cho các yêu cầu quản lý của DOANH NGHIỆP.  

Chọn Hệ thống → Xây dựng hệ thống → Xây dựng tài khoản nhà nước  

oCho phép kế toán tra cứu và khai báo thêm các tài khoản đựơc dùng để hạch toán trong chương trình.

oThiết lập nhóm tài khoản cùng đối tượng

oThiết lập các thuộc tính của tài khoản cho phù hợp với yêu cầu của đơn vị