Navigation: CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP HỆ THỐNG > 2.2. Xây dựng hệ thống >

2.2.2. Xây dựng phần hành nhập liệu

 

  

 

Đối với chương trình VietSun BA khi cài đặt xong, chúng tôi đã khai báo sẵn các phần hành nhập liệu. Tuy nhiên, để giúp người sử dụng nắm bắt được các thao tác Thêm, Sửa, Xóa cho phù hợp với yêu cầu của đơn vị, chúng tôi trình bày chi tiết quy trình thiết lập phần hành nhập liệu cho một số phần hành cụ thể như dưới đây: