Navigation: CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP HỆ THỐNG > 2.2. Xây dựng hệ thống >

2.2.3. Xây dựng quy trình tổng hợp số liệu

 

  

 

Chọn Hệ thống → Xây dựng hệ thống → Xây dựng quy trình tổng hợp số liệu

Cho phép người dùng có thể tự định nghĩa các phần hành tổng hợp (các bút toán kết chuyển, phân bổ số liệu) theo mô hình của từng đơn vị. Từ đó chương trình tự động xử lý số liệu để cho ra kết quả một cách nhanh nhất.

Nhấn <Thêm mới> để thêm phần hành

Tên phần hành: nhập nội dung của bút toán tổng hợp

Tên module: lựa chọn module phù hợp với bút toán đang khai báo

Sau đó bấm vào nút  để khai báo các định khoản cho bút toán tổng hợp