Navigation: CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP HỆ THỐNG > 2.2. Xây dựng hệ thống > 2.2.2. Xây dựng phần hành nhập liệu >

2.2.2.7. Hạch toán cho phí lương

 

  

 

Thao tác khai báo phần hành và khai báo định khoản kế toán tương tự như Nghiệp vụ kế toán khác