Navigation: CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP HỆ THỐNG > 2.3. Danh mục quản lý >

2.3.1. Danh mục khoản mục phí

 

  

 

Chọn Hệ thống → Danh mục quản lý → Danh mục khoản mục phí

Nhấn <Thêm mới> hoặc <Ctrl + N> để khai báo khoản mục phí.