Navigation: CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP HỆ THỐNG > 2.3. Danh mục quản lý >

2.3.2. Danh mục kho hàng

 

  

 

Chọn Hệ thống → Danh mục quản lý → Danh mục kho hàng  

Nhấn <Thêm mới> hoặc <Ctrl + N> để khai báo kho hàng  nhập mã kho, tên kho  Bấm Enter là tự động lưu