Navigation: CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP HỆ THỐNG > 2.3. Danh mục quản lý >

2.3.5. Hình thức thanh toán

 

  

 

Chọn Hệ thống → Danh mục quản lý → Hình thức thanh toán

Nhấn <Thêm mới> hoặc <Ctrl + N> để khai báo các hình thức thanh toán  nhập hình thức thanh toán  Bấm Enter là tự động lưu