Navigation: CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP HỆ THỐNG > 2.3. Danh mục quản lý >

2.3.4. Danh mục loại tiền tệ

 

  

 

Chọn Hệ thống → Danh mục quản lý → Danh mục loại tiền tệ

Nhấn <Thêm mới> hoặc <Ctrl + N> để khai báo các loại tiền tệ  nhập loại tiền, tên tiền tệ, tỷ giá quy đổi  Bấm Enter là tự động lưu