Navigation: CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP HỆ THỐNG > 2.3. Danh mục quản lý >

2.3.7. Hạn thanh toán

 

  

 

Chọn Hệ thống → Danh mục quản lý → Hạn thanh toán

Nhấn <Thêm mới> hoặc <Ctrl + N> để khai báo hạn thanh toán.