Navigation: CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP HỆ THỐNG >

2.4. Danh mục tài khoản

 

  

 

Danh mục tài khoản là danh mục các đối tượng chi tiết của từng tài khoản, khai báo danh mục chi tiết tài khoản thực chất là mở sổ kế toán chi tiết trên máy. Đây là phần việc rất quan trọng đối với chương trình kế toán VietSun BA, và chỉ khi nào bạn khai báo danh mục chi tiết tài khoản chính xác và phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị bạn thì phần mềm mới đáp ứng yêu cầu công việc.

Cấu trúc

Trường

Ý nghĩa

đối tượng 

Mã của đối tượng chi tiết, cho phép 50 ký tự

Tên đối tượng

Tên của đối tượng chi tiết, cho phép 180 ký tự

          

Trường hợp khai báo tài khoản có một cấp chi tiết

Bấm chuột trái vào “Mã đối tượng” → Chọn <Thêm mới> hoặc <Ctrl + N>

Nhập mã đối tượng → nhập tên đối tượng → bấm Enter là tự động lưu

Trường hợp bạn muốn Sửa hoặc Xoá khai báo → chọn <Sửa đổi> hoặc <Xoá bỏ>

Để khai báo thêm các đối tượng chi tiết khác, bạn nhấn <Ctrl + N>

          Trường hợp khai báo tài khoản nhiều cấp chi tiết

Bước 1: Khai báo nhóm

Bấm chuột phải vào tên tài khoản cần khai báo → Chọn <Thêm mới> hoặc <Ctrl + N> → nhập mã nhóm và tên nhóm → bấm Enter là tự động lưu

Bước 2: Khai báo chi tiết nhóm

Bấm chuột trái vào nhóm cần khai đối tượng chi tiết → Bấm phải chuột vào “Mã đối tượng” → Chọn <Thêm mới> hoặc <Ctrl + N>