Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT >

3.1. Số đầu kỳ