Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.1. Số đầu kỳ >

3.1.1. Số dư ban đầu tài khoản

 

  

 

VD: TK 1388

Nhập giá trị vào cột “Thành tiền” → bấm Enter là tự động lưu