Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.3. Phân hệ Mua hàng >

3.3.1. Mua hàng nội địa

 

  

 

Chọn Mua hàng → Mua hàng nội địa → Nhập mua (công nợ): mua chịu

           Nhập mua (tiền mặt): mua thanh toán ngay

Chọn  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + N>, khi đó trên form nhập liệu xuất hiện dòng thông báo “Bạn đang thêm mới ”

Cập nhật các thông tin phù hợp trên form nhập liệu_ bao gồm:

Mua hàng nội địa

Chỉ tiêu

Chức năng

Ngày chứng từ

Ngày lập phiếu nhập kho

Số chứng từ

Số phiếu nhập- chương trình tự động đề xuất

Đơn vị tiền tệ

Đơn vị tiền tệ giao dịch

Tài khoản

Hình thức mua hàng: TK 331- mua chịu, TK 1111- mua thanh toán ngay

Họ tên

Họ tên người cung cấp hàng

Đơn vị

Tên đơn vị cung cấp hàng

Địa chỉ

Địa chỉ của đơn vị cung cấp hàng

Lý do

Diễn giải lý do nhập hàng

Nội dung

Tên mặt hàng nhập kho

Kho

Kho nhập hàng

Số lượng

Số lượng thực tế nhập kho

SL đã nhận

Số lượng trên phiếu nhập

Đơn giá

Đơn giá nhập

Thành tiền

Số lượng * Đơn giá

 

Bấm chọn thẻ Thuế GTGT 01 (F7) để kê khai thuế (nếu có)

Nhấn vào biểu tượng  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + S> → Chứng từ phiếu nhập được lưu

Nhấn vào biểu tượng  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + P> để in phiếu nhập

 

Sửa Phiếu nhập

Sau khi nhập xong phiếu nhập, bạn phát hiện một thông tin nào đó trên chứng từ bị sai. Bạn bấm chọn tổ hợp phím <Ctrl + E>  bạn cập nhật lại thông tin cho đúng bấm tổ hợp phím <Ctrl + S> để lưu chứng từ vừa sửa.