Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.3. Phân hệ Mua hàng >

3.3.2. Mua hàng nhập khẩu

 

  

 

Cập nhật các thông tin phù hợp trên form nhập liệu tương tự như phần hành Mua hàng nội địa