Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.3. Phân hệ Mua hàng >

3.3.4. Phân bổ chi phí mua hàng

 

  

 

Chọn Mua hàng → Phân bổ chi phí mua hàng

Chọn  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + N>, khi đó trên form nhập liệu xuất hiện dòng thông báo “Bạn đang thêm mới ”

Cập nhật các thông tin phù hợp trên form nhập liệu_ bao gồm:

Phân bổ chi phí mua hàng

Chỉ tiêu

Chức năng

Ngày chứng từ

Ngày lập phiếu

Số chứng từ

chương trình tự động đề xuất

Quyển số

chương trình tự động đề xuất

Đơn vị tiền tệ

Đơn vị tiền tệ giao dịch

Tài khoản

 

Họ tên

Họ tên người cung cấp dịch vụ

Đơn vị

Tên đơn vị cung cấp hàng dịch vụ

Địa chỉ

Địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ

Chọn chứng từ phân bổ

 

Lý do

Diễn giải lý do

 

Bấm chọn thẻ Thuế GTGT 01 (F7) để kê khai thuế (nếu có)

Nhấn vào biểu tượng  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + S> → Chứng từ phân bổ chi phí mua hàng được lưu