Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.3. Phân hệ Mua hàng >

3.3.3. Xuất trả nhà cung cấp

 

  

 

Cập nhật các thông tin phù hợp trên form nhập liệu tương tự như phần hành Mua hàng nội địa