Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.4. Phân hệ bán hàng >

3.4.5. Xuất gửi đại lý

 

  

 

Chọn Bán hàng → Hàng gửi đại lý → Xuất gửi đại lý

Chọn  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + N>, khi đó trên form nhập liệu xuất hiện dòng thông báo “Bạn đang thêm mới ”

Cập nhật các thông tin phù hợp trên form nhập liệu_ bao gồm:

Xuất gửi đại lý

Ngày chứng từ

Ngày lập phiếu xuất 

Số chứng từ

Số phiếu xuất - chương trình tự động đề xuất

Hạn thanh toán

Thời hạn thanh toán

Hình thức thanh toán

TM/CK

Số hoá đơn

 

Đơn vị tiền tệ

Đơn vị tiền tệ giao dịch

Đại lý

Tên đại lý

Họ tên

Họ tên người đại diện của đại lý

Đơn vị

Tên đại lý

Địa chỉ

Địa chỉ của đại lý

Lý do

diễn giải lý do xuất hàng

Lựa chọn chi tiết mặt hàng xuất

TK

Tên tài khoản thành phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu, CCDC

Mã hiệu

Ký hiệu (mã hiệu) của mặt hàng xuất

Nội dung

Tên mặt hàng xuất

ĐVT

Đơn vị tính

Số lượng

Số lượng xuất (chương trình tự động hiện số tồn)

Giá vốn

Giá vốn

Giá bán

Giá bán

CK

Tỷ lệ % chiết khấu (nếu có)

Tiền vốn

Số lượng * Giá vốn

Tiền bán

Số lượng * Giá bán

Tiền chiết khâu

Tỷ lệ chiết khấu * Tiền bán

 

Nhấn vào biểu tượng  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + S> → phiếu xuất  được lưu

Nhấn vào biểu tượng  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + P> để in phiếu xuất kho

 

Sửa Phiếu xuất

Sau khi nhập xong phiếu xuất, bạn phát hiện một thông tin nào đó trên chứng từ bị sai. Bạn bấm chọn tổ hợp phím <Ctrl + E>  bạn cập nhật lại thông tin cho đúng bấm tổ hợp phím <Ctrl + S> để lưu chứng từ vừa sửa.