Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.4. Phân hệ bán hàng >

3.4.6. Xuất bán hàng gửi đại lý

 

  

 

Cập nhật các thông tin phù hợp trên form nhập liệu tương tự như phần hành Hóa đơn bán hàng