Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.4. Phân hệ bán hàng >

3.4.7. Nhập hàng đại lý trả lại

 

  

 

Cập nhật các thông tin phù hợp trên form nhập liệu tương tự như phần hành Xuất gửi đại lý