Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.5. Kho hàng >

3.5.3. Xuất dùng, sản xuất

 

  

 

Cập nhật các thông tin phù hợp trên form nhập liệu tương tự như phần hành Mua hàng nội địa