Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.5. Kho hàng >

3.5.4 Xuất chuyển kho

 

  

 

Chọn Kho hàng → Xuất chuyển kho

Chọn  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + N>, khi đó trên form nhập liệu xuất hiện dòng thông báo “Bạn đang thêm mới ”

Cập nhật các thông tin phù hợp trên form nhập liệu_ bao gồm:

Xuất chuyển kho

Ngày chứng từ

Ngày lập phiếu xuất  kho

Số chứng từ

Số phiếu xuất - chương trình tự động đề xuất

Số hóa đơn

Số phiếu xuất

Họ tên

Họ tên người xuất kho

Đơn vị

Đơn vị công tác của người xuất kho

Địa chỉ

Địa chỉ đơn vị công tác của người xuất kho

Lý do

diễn giải lý do xuất kho

Kho Xuất

Kho xuất hàng

Kho Nhập

Kho nhận hàng

Lựa chọn chi tiết hàng hóa xuất điều chuyển

Nội dung

Tên hàng hóa xuất điều chuyển

ĐVT

 

Số lượng

Số lượng xuất

Đơn giá

Giá vốn

Thành tiền

Số lượng * Đơn giá

Ngày giao hàng

 

 

Nhấn vào biểu tượng  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + S> → phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được lưu

Nhấn vào biểu tượng  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + P> để in phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

 

Sửa Phiếu xuất

Sau khi nhập xong phiếu xuất, bạn phát hiện một thông tin nào đó trên chứng từ bị sai. Bạn bấm chọn tổ hợp phím <Ctrl + E>  bạn cập nhật lại thông tin cho đúng bấm tổ hợp phím <Ctrl + S> để lưu chứng từ vừa sửa.