Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.5. Kho hàng >

3.5.6. Tính giá vốn bình quân theo kỳ

 

  

 

Chọn Kho hàng → Tính giá vốn bình quân theo kỳ

Lựa chọn tài khoản (152, 155,…)

Lựa chọn thời điểm cần tính lại giá vốn

Bấm  hoặc bấm phím F5 để chương trình tính tạm thời

Bấm  để chương trình lưu vào trong dữ liệu