Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT >

3.6. Tài sản

 

  

 

Phân hệ này nhằm theo dõi việc quản lý TSCĐ, trích khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp

Loại tài sản

Khai báo mã tài sản, tên các loại tài sản phục vụ cho việc nhập liệu và quản lý tài sản cố định

Bộ phận quản lý

Đây là đối tượng sử dụng, quản lý tài sản