Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT >

3.8. Nghiệp vụ khác

 

  

 

Phần hành này dùng để nhập các nghiệp vụ không trực thuộc các phần hành thuộc phân hệ “Tiền vốn”, “Mua hàng”, “Bán hàng”, “Kho hàng”, “Tài sản”, “Công cụ”, thông thường đó là những nghiệp vụ sau:

oThanh lý tài sản cố định (Ghi Nợ TK214, 466; Ghi Có TK211)

oThanh toán tạm ứng (Ghi Có TK141, Ghi Nợ các TK khác ngoại trừ TK Nợ 1111)

oHạch toán bù trừ công nợ

oHạch toán bù trừ VAT

o...v.v  và bất kỳ nghiệp vụ nào mà bạn cần điều chỉnh.