Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.7. Công cụ >

3.7.6. Phân bổ công cụ dụng cụ

 

  

 

Chọn Công cụ → Phân bổ công cụ, dụng cụ

Chọn Tháng, Năm cần phân bổ công cụ dụng cụ

Bấm vào biểu tượng  để truy xuất các công cụ hiện có

Nhập số tháng cần phân bổ tại cột “Số tháng”

Nhấn vào biểu tượng  → Bấm “Xác nhận” → Bấm OK

Chương trình tự động phân bổ CCDC