Navigation: CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TỔNG HỢP > 4.1. Tiền lương >

4.1.1. Xác định lương cơ bản

 

  

 

Cập nhật mức lương cơ bản và mức lương tính đóng bảo hiểm. Đây là cơ sở để phục vụ công tác tính bảo hiểm tại đơn vị