Navigation: CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TỔNG HỢP > 4.1. Tiền lương >

4.1.2. Hạch toán chi phí lương

 

  

 

Tại đây kế toán tiền lương thực hiện nghiệp vụ hạch toán kết chuyển tiền lương sang tài khoản ghi nhận chi phí (Chi phí bán hàng, Chi phí QLDN hoặc Chi phí sản xuất)