Navigation: CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP HỆ THỐNG > 2.2. Xây dựng hệ thống > 2.2.2. Xây dựng phần hành nhập liệu >

2.2.2.6. Nghiệp vụ kế toán khác

 

  

 

üKhai báo phần hành

oChọn Hệ thống → Xây dựng hệ thống Xây dựng phần hành nhập liệu 

oChọn Nghiệp vụ kế toán khác → bấm <Xác nhận>

          

oChọn Phần hành làm việc → Chọn  hoặc <Ctrl + N>

          

          Lần lượt nhập các nội dung theo form, bao gồm:

Diễn giải

Chức năng

Ghi chú

Tên loại chứng từ

Tên gọi của phần hành kế toán chi tiết cần khai báo

Ví dụ: Nghiệp vụ kế toán khác

Cùng chứng từ

Cho phép chương trình tự động nhảy số chứng từ theo một form chuẩn mặc định (nếu bạn lựa chọn)

Ví dụ: KTK_0001, KTK_0002

Ký hiệu chứng từ

Kiểu ký tự mặc định trước số chứng từ

Ví dụ: KTK

Hiển thị tài khoản

Cho phép không hiển thị tài khoản trên form, có hiển thị tài khoản Nợ/Có, hiển thị định khoản bên Nợ hoặc bên Có

 

Hiển thị số lượng

Cho phép hiển thị/ không hiển thị số lượng trên form

 

Số dòng định khoản

Số lượng định khoản tối đa trên chứng từ

Chương trình tự động không cho nhập định khoản nếu vượt quá số định khoản tối đa trên chứng từ

Số chứng từ tăng theo

Số thứ tự tự động của chứng từ đựơc đánh liên tiếp theo: Tháng, Quý, Năm

Ví dụ: chọn theo Tháng thì hết tháng số chứng từ tự động về số 1

Định dạng hóa đơn

Số lượng tối đa của hóa đơn theo Tháng, Quý hoặc Năm (VD: 001; 0001; …)

 

Định dạng chứng từ

Số lượng tối đa của chứng từ theo Tháng, Quý hoặc Năm (VD: 001; 0001; …)

 

Định dạng quyển số

Số lượng tối đa của quyển số theo số chứng từ sử dụng trong Tháng, Quý hoặc Năm (VD: 01; 001; …)

 

          

Khai báo định khoản kế toán

Bấm chuột trái vào “Tên phần hành kế toán ” vừa định nghĩa → Bấm chuột phải vào “Nội dung định khoản” → Chọn <Thêm mới> hoặc <Ctrl + N>

Nhập nội dung định khoản → nhập tài khoản nợ tài khoản có liên quan → chọn Cộng ND → bấm Enter