Navigation: CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP HỆ THỐNG > 2.3. Danh mục quản lý >

2.3.3. Danh mục đơn vị tính

 

  

 

Chọn Hệ thống → Danh mục quản lý → Danh mục đơn vị tính

Nhấn <Thêm mới> hoặc <Ctrl + N> để khai báo đơn vị tính  nhập tên gọi đơn vị tính  Bấm Enter là tự động lưu