Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.1. Số đầu kỳ >

3.1.2. Số dư nguyên tệ

 

  

 

VD: TK 1112, TK 1122

- Lựa chọn “Loại tiền”

- Nhập số dư nguyên tệ → bấm Enter là tự động lưu

- Nhập tỷ giá tại cột “Tỷ giá” → bấm Enter là tự động lưu