Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.1. Số đầu kỳ >

3.1.3. Số dư ban đầu công nợ

 

  

 

VD: TK 131

Nhập giá trị vào cột “Thành tiền” → bấm Enter là tự động lưu