Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.6. Tài sản >

3.6.1. Ghi tăng tài sản

 

  

 

Chọn Tài sản Ghi tăng tài sản

Chọn tài sản cần nhập số dư hoặc ghi tăng tài sản

Chọn  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + N>

Chương trình sẽ xuất hiện một cửa số lập thẻ tài sản cố định

Nghiệp vụ: chọn “Dư đầu kỳ” hoặc “Mua mới tài sản”,….

Ngày ghi tăng: nhập ngày ghi tăng

Số hiệu chứng từ: nhập số hiệu chứng từ (nếu có)

Nội dung: diễn giải nội dung nhập liệu

Loại tài sản: chọn trong danh mục khai báo loại tài sản

Bộ phận quản lý: chọn trong danh mục khai báo bộ phận quản lý

Đặc điểm kỹ thuật: mua mới/đang sử dụng/….

Ngày bảo dưỡng

Số tháng cần bảo dưỡng

Ngày hết hạn bảo hành

Lần lượt cập nhập thông tin, số liệu vào các tab như hình bên dưới

 

Nhấn vào biểu tượng  hoặc bấm tổ hợp phím <Alt + L> → thẻ tài sản được lưu