Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.6. Tài sản >

3.6.2. Ghi giảm tài sản

 

  

 

Chọn Tài sản → Ghi giảm tài sản

Chọn tài sản cần ghi giảm

Chọn  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + N>

Nghiệp vụ: chọn nghiệp vụ

Ngày ghi giảm: nhập ngày ghi giảm

Nhấn vào biểu tượng  hoặc bấm tổ hợp phím <Alt + L> để lưu