Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT >

3.7. Công cụ

 

  

 

Phân hệ này nhằm theo dõi việc quản lý CCDC, phân bổ CCDC trong doanh nghiệp

Loại công cụ

Khai báo mã CCDC, tên các loại CCDC phục vụ cho việc nhập liệu và quản lý CCDC

Bộ phận quản lý

Đây là đối tượng sử dụng, quản lý công cụ, dụng cụ