Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.7. Công cụ >

3.7.1. Ghi tăng công cụ, dụng cụ

 

  

 

Chọn Công cụ → Ghi tăng công cụ, dụng cụ

Chọn CCDC cần nhập số dư hoặc ghi tăng CCDC

Chọn  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + N>

Chương trình sẽ xuất hiện một cửa số lập thẻ CCDC

Nghiệp vụ: chọn “Dư đầu kỳ” hoặc “Mua mới công cụ dụng cụ”,….

Ngày ghi tăng: nhập ngày ghi tăng

Số hiệu chứng từ: nhập số hiệu chứng từ (nếu có)

Nội dung: diễn giải nội dung nhập liệu

Loại công cụ: chọn trong danh mục khai báo loại công cụ dụng cụ

Bộ phận quản lý: chọn trong danh mục khai báo bộ phận quản lý

Đặc điểm kỹ thuật: mua mới/đang sử dụng/….

Ngày bảo dưỡng

Số tháng cần bảo dưỡng

Ngày hết hạn bảo hành

Nhấn vào biểu tượng  hoặc bấm tổ hợp phím <Alt + L> → thẻ công cụ dụng cụ được lưu