Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.6. Tài sản >

3.6.6. Trích khấu hao tài sản

 

  

 

Chọn Tài sản → Trích khấu hao tài sản

Chọn Tháng, Năm cần trích khấu hao TSCĐ

Bấm vào biểu tượng  để truy xuất các tài sản hiện có

Nhấn vào biểu tượng  → Bấm “Xác nhận” → Bấm OK

Chương trình tự động trích khấu hao TSCĐ