Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.7. Công cụ >

3.7.2. Ghi giảm công cụ

 

  

 

Chọn Công cụ → Ghi giảm công cụ

Chọn công cụ cần ghi giảm

Chọn  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + N>

Nghiệp vụ: chọn nghiệp vụ

Ngày ghi giảm: nhập ngày ghi giảm

Nhấn vào biểu tượng  hoặc bấm tổ hợp phím <Alt + L> để lưu