Navigation: CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TỔNG HỢP >

4.2. Giá thành

 

  

 

Xác định NVL sử dụng

Xác định chi phí dở dang

Nhập số lượng dở dang cuối kỳ, tỷ lệ % hoàn thành

Bảng hệ số phân bổ: khai báo các hệ số phục vụ công tác tính giá thành