Navigation: CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TỔNG HỢP >

4.3. Tổng hợp số liệu

 

  

 

Với chức năng thực hiện các nghiệp vụ tổng hợp một cách tự động, kế toán có thể thực hiện hoặc xoá đi thực hiện lại một cách thuận tiện nhất.

 

Trường hợp muốn xoá bút toán tổng hợp, kế toán lựa chọn khoảng thời gian thực hiện các bút toán tổng hợp  bấm phím “Xoá bỏ”.

Trường hợp muốn thực hiện từng bút toán thì hãy đánh dấu bỏ “Lựa chọn toàn bộ”, sau đó đánh dấu vào từng bút toán và nhấn “Xác nhận” để thực hiện, xong bút toán này đến bút toán khác

Trường hợp muốn xóa bút toán tổng hợp, kế toán lựa chọn khoảng thời gian thực hiện các bút toán tổng hợp → bấm phím “Xóa bỏ”

Trường hợp muốn thực hiện từng bút toán thì hủy lựa chọn  ở bút toán chưa muốn thực hiện tổng hợp, lựa chọn  ở bút toán muốn thực hiện tổng hợp, sau đó bấm “Xác định kết quả” để thực hiện.