Navigation: CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG BÁO CÁO > 5.1. Sổ sách kế toán >

5.1.1 Sổ kế toán

 

  

 

Nhật ký chung

Sổ cái số phát sinh

Sổ tổng hợp tài khoản đối ứng

Sổ chi tiết các tài khoản

Sổ tổng hợp chi tiết các tài khoản