Navigation: CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG BÁO CÁO >

5.2. Báo cáo quản trị

 

  

 

Báo cáo quản trị là hệ thống báo cáo nhằm phục vụ cho công tác quản trị và ra quyết định của các cấp quản lý trong nội bộ đơn vị. Hệ thống báo cáo quản trị được phần mềm thiết kế theo các mô hình: thương mại, xây dựng, sản xuất; giúp các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh theo các mô hình tương ứng có thể truy cập ngay các báo cáo phục vụ yêu cầu quản lý theo ngành nghề kinh doanh của mình.