Navigation: CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG BÁO CÁO > 5.1. Sổ sách kế toán >

5.1.3. Báo cáo tài chính

 

  

 

Báo cáo tài chính được lập theo đúng chế độ quy định hiện hành, bao gồm:

Bảng cân đối phát sinh

Báo cáo tình hình tài chính

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh báo cáo tài chính