Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.6. Tài sản >

3.6.3. Điều chuyển tài sản

 

  

 

Chọn Tài sản Điều chuyển tài sản

Chọn tài sản cần điều chuyển

Chọn  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + N>

Đến bộ phận quản lý: chọn trong danh mục khai báo bộ phận quản lý

Ngày điều chuyển : nhập ngày điều chuyển

Số biên bản: nhập số biên bản

Người giao: nhập họ tên người giao

Người nhận: nhập họ tên người nhận

Lý do điều chuyển: nhập lý do điều chuyển

Ngày áp dụng: ngày tài sản bắt đầu đưa vào sử dụng

Nhấn vào biểu tượng  hoặc bấm tổ hợp phím <Alt + L> để lưu lại thông tin điều chuyển