Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.6. Tài sản >

3.6.4. Đánh giá lại tài sản

 

  

 

Chọn Tài sản Đánh giá lại tài sản

Chọn tài sản cần đánh giá lại

Chọn  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + N>

Nghiệp vụ: chọn nghiệp vụ

Ngày đánh giá: nhập ngày đánh giá

Số hiệu chứng từ: nhập số hiệu chứng từ (nếu có)

Nội dung: diễn giải nội dung nhập liệu

Đặc điểm kỹ thuật: mua mới/đang sử dụng/….

Nhập số liệu cần đánh giá lại

Nhấn vào biểu tượng  hoặc bấm tổ hợp phím <Alt + L> → thẻ tài sản được đánh giá lại sẽ được lưu